Category Archives: Điều tra giúp văn phòng luật sư

Là một trong những hoạt động điều tra nhằm phục vụ cho các luật sư trong quá trình bào chữa. Theo dõi và xác minh cho văn phòng luật sư trong quá trình thu thập chứng cứ. Đây chính là một trong những loại hình điều tra đặc biệt, chỉ dành riêng cho các văn phòng luật sư.